Trong một tháng qua, Google đã thử nghiệm cách liên kết trang web hiển thị bằng truy vấn thương hiệu trên các kết quả tìm kiếm dành cho máy tính để bàn. Thử nghiệm này là trên liên kết trang web nâng cao, bao gồm một bản sao mô tả với mỗi liên kết và chỉ […]